Telerau ac Amodau

Espresso.Social Ltd ("Ni") yw cwmni Saesneg wedi'i leoli yn 168 The Circle, Queen Elizabeth Street, SE1 2JL Llundain, Y Deyrnas Unedig (13241003) sy'n gweithredu trwy'r wefan https://easyfiles.io ("y Safle") gwasanaeth geoleoli sy'n caniatáu i unrhyw unigolyn sy'n gweithredu mewn capasiti preifat ("Cleient" neu "Chi") leoli ffôn symudol gyda chaniatâd ymlaen llaw gan berchennog y rhif ffôn y mae ei leoliad yn cael ei geisio ("y Gwasanaeth")

Pwrpas y telerau ac amodau hyn yw diffinio'r ffordd y gallwch Chi, fel Cwsmer, ddefnyddio'r Gwasanaeth ("y Telerau").

Efallai y bydd ein Telerau'n cael eu haddasu ac eu cwblhau ar adegau rheolaidd wrth iddynt esblygu, ac yn yr achos hwnnw byddwn yn eich hysbysu trwy e-bost fis cyn eu diweddaru. Mae mynediad a defnydd o'n Gwasanaeth ar ôl i chi gael gwybod am y diweddariad hwn, yn ogystal ag absenoldeb terfynu eich tanysgrifiad erbyn diwedd y mis, yn golygu eich bod yn cytuno â'r fersiwn ddiweddaraf o'r Telerau hyn.

Mae'r fersiwn hon o'n Telerau wedi'i dyddio 07/22/2019.

1. COFRESTRU

1.1 Mae mynediad i'n Gwasanaeth a'i ddefnyddio yn gofyn am agor cyfrif trwy ein Safle ("Cyfrif").

1.2 Wrth gofrestru, gofynnir i chi ddarparu'r wybodaeth ganlynol:

 • Cyfeiriad e-bost
 • Cyfrinair

Fel Cwsmer, rydych chi'n gwarantu cywirdeb, diffuantrwydd a dibynadwyedd y wybodaeth a ddarperir gennych, yn ogystal â'r ffact eich bod o oedran cyfreithlon ac â'r hawl i danysgrifio i'n Gwasanaeth yn eich gwlad preswyl.

Tynnwn eich sylw at y ffaith ein bod yn cadw'r hawl i gymryd camau cyfreithiol yn eich erbyn, gan gynnwys camau troseddol, os byddwch yn dwyn hunaniaeth.

1.3 Dim ond unwaith y bydd derbyn talu a wnaed yn unol ag Erthygl 2 isod wedi'i gadarnhau y bydd eich contract tanysgrifiad yn ddilys ("Contract"). Gallwch lawrlwytho'ch Contract ar unrhyw adeg trwy anfon cais i'r perwyl hwn aton ni trwy e-bost.

1.4 Mae agor Cyfrif yn rhoi'r hawl i gael mynediad i'n platfform a'i ddefnyddio i'r Cwsmer sydd wedi agor y cyfrif hwnnw yn unig. Fel Cwsmer, cyfrifoldeb Chi yw cadw'r codau mynediad i'r Gwasanaeth (enw defnyddiwr a chyfrinair) yn gyfrinachol ac i roi gwybod i ni am unrhyw gam-drin yn hyn o beth. Mae unrhyw drosglwyddiad o fynediad i drydydd partïon heb ein caniatâd blaenorol yn cael ei wahardd.

1.5 Mae mynediad i'n Gwasanaeth wedi'i neilltuo ar gyfer unigolion sy'n ei ddefnyddio at ddibenion personol. Mae unrhyw ddefnydd at ddibenion proffesiynol wedi'i wahardd ac fe fydd yn arwain at derfyniad ar unwaith o'ch tanysgrifiad ac, wrth yr un modd, y posibilrwydd o gael mynediad i'n Gwasanaeth a'i ddefnyddio, hyn heb rybudd ymlaen llaw ac heb unrhyw ad-daliad posibl.

2. TALU

2.1 Dyma bris y Gwasanaeth fel a ganlyn:

 • Yn ystod y 24 awr cyntaf ar ôl cofrestru, mae'r Cwsmer yn gymwys i brofi ein Gwasanaeth am swm o €0.50 (hanner ceiniog) ("Cyfnod Treial");
 • Ar ddiwedd y 24 awr hyn, yn amodol ar ganslo yn ystod y cyfnod hwn, mae tanysgrifiad yn cael ei gymryd yn awtomatig ar sail fisol am swm misol o €47.90 (deugain saith ewro a phedwar deg naw ceiniog). Yn amodol ar derfynu, mae'r tanysgrifiad hwn yn cael ei adnewyddu'n awtomatig o fis i fis a chaiff y cerdyn a ddefnyddir ei ddebydu'n awtomatig.

2.2 Mae'r prisiau uchod yn gynnwys pob treth.

2.3 Gwneir taliad trwy ein Safle mewn ewros trwy gerdyn credyd (Visa, MasterCard, American Express). Mae'r Safle wedi'i arfogi â system diogelwch taliad ar-lein sy'n caniatáu i'r Cwsmer amgryptio trosglwyddiad ei ddata banc. Rydym yn defnyddio cyflenwr allanol, Hipay, ar gyfer ein proses dalu ac nid ydym yn storio unrhyw ddata yn ymwneud â'ch manylion banc a chardiau. Am fwy o wybodaeth ar y pwnc hwn, rydym yn eich gwahodd i ymgynghori â'n polisi preifatrwydd.

3. HAWL I DYNNU'N ÔL

3.1 Ar ôl y Cyfnod Treial, mae gennych hawl i dynnu'n ôl o'r Contract o fewn 14 (pedair ar ddeg) diwrnod ar ôl anfon y Cadarnhad.

3.2 Gellir gwneud y cais i dynnu'n ôl trwy anfon cais o'r fath atom ni trwy e-bost. Bydd cadarnhad o dynnu'n ôl yn cael ei gyfathrebu i Chi trwy e-bost i'r cyfeiriad a nodwyd gennych i ni ar adeg eich cofrestru.

3.3 Ar ôl i chi arfer eich hawl i dynnu'n ôl, byddwch yn cael ad-daliad am y swm a dalwyd gennych i ni o fewn 5 (pump) i 10 (deg) diwrnod ar ôl derbyn eich cais i dynnu'n ôl, trwy swm cyfatebol yn cael ei gredydu i'r cerdyn a ddefnyddiwyd gennych i dalu am y Gwasanaeth. Mae'r hawl i ad-daliad yn amodol ar chi beidio â defnyddio Ein Gwasanaeth ar ôl y Cyfnod Treial; pe baech wedi defnyddio Ein Gwasanaeth ar ôl y Cyfnod Treial, rydych chi'n deall na wneir unrhyw ad-daliad am y mis presennol, yn yr achos hwnnw bydd eich hawl i dynnu'n ôl yn cael ei thrin fel cais am derfyniad ac yn dod i rym ar ddiwedd y mis dan sylw.

4. GWEITHREDIAD Y GWASANAETH

4.1 Mae Espresso.Social Ltd yn cynnig, trwy ei wefan, offeryn trosi ffeiliau ar-lein. Trwy gydol hyd eich tanysgrifiad, byddwch yn gallu trosi nifer diderfyn o ffeiliau.

4.2 Rydych chi wedi'ch gwahardd rhag:

 • Defnyddio'r Safle mewn ffordd anghyfreithlon neu yn groes i'r Telerau hyn;
 • Gwerthu, copïo, rhentu, prydlesu, benthyg, dosbarthu, trosglwyddo neu is-drwyddedu unrhyw o'r cynnwys ar y Safle, Ein Gwasanaeth, neu ddefnyddio Ein Gwasanaeth at ddibenion busnes;
 • Ceisio cael mynediad heb awdurdod i'n systemau ni neu'r rhai sy'n gontractwyr i ni neu ymgymryd â gweithgaredd a allai aflonyddu, israddio neu ymyrryd â pherfformiad neu swyddogaeth y Safle a'n Gwasanaeth;
 • Defnyddio'r Safle at unrhyw bwrpas amhriodol trwy gyflwyno fwriadol feirws neu raglen maleisus arall;
 • Defnyddio Ein Gwasanaeth at ddibenion spamio;
 • Dirmygu Ein gweithgareddau neu ymgymryd â gweithgaredd a allai niweidio Ein henw da, boed trwy Ein Gwasanaeth neu y tu allan (e.e. ar rwydweithiau cymdeithasol).

5. TERMINIAD

5.1. Terfyniad ar fenter y Cwsmer. Mae gennych hawl i ddad-danysgrifio a therfynu Eich Cytundeb ar unrhyw adeg trwy glicio ar y ddolen "Dad-danysgrifio" yn y ddewislen ar frig neu waelod y wefan, gan nodi yna y bydd Eich dad-danysgrifiad yn digwydd naill ai ar ddiwedd y Cyfnod Treial, neu ar ddiwedd y mis cyfredol lle digwyddodd Eich cais am ddad-danysgrifiad, ac yn yr achos hwnnw bydd Eich Cyfrif yn cael ei ddatgysylltu a bydd mynediad a defnydd o'n Gwasanaeth yn dod i ben. Yn amodol ar Adran 3.3, ni roddir unrhyw ad-daliadau.

5.2. Terfyniad gan Espresso.Social Ltd. Mae gennym ni hefyd yr hawl i derfynu Eich contract ar ddiwedd mis, yn yr achos hwn byddwn yn eich hysbysu trwy anfon e-bost i'r cyfeiriad a ddarparwyd gennych pan gofrestroch. Os bydd toriad o'r Telerau hyn, yn arbennig ond heb fod yn gyfyngedig i adran 4.3, rydym yn cadw'r hawl i ohirio Eich Cyfrif am yr amser sy'n angenrheidiol ar gyfer y gwiriadau a allai gael eu cynnal ac, os oes angen, i derfynu Eich Contract ar unwaith; boed yn ohirio neu'n derfyniad, byddwch yn cael gwybod trwy anfon hysbysiad ymlaen llaw i'r un cyfeiriad e-bost hwn

5.3 Nid yw terfyniad o dan yr adran hon yn rhoi hawl i chi i unrhyw ad-daliad, ac eithrio yn y digwyddiad bod y fath derfyniad yn cyfateb i arfer hawl i dynnu'n ôl gennych chi o dan Adrannau 3.1 a 3.3.

6. EIDDO DEALLUSOL

6.1 Mae gan Espresso.Social Ltd bob hawl eiddo deallusol yn ein Safle a'i gynnwys, sy'n cynnwys hefyd y wybodaeth benodol sy'n gysylltiedig ag ef.

6.2 Trwy gytuno ar y Cytundeb, rydym yn rhoi'r hawl anghyfyngedig, anadferadwy i chi gael mynediad i'n Gwasanaethau a'u defnyddio.

7. ATEBOLRWYDD A GWARANT

7.1 Mae Espresso.Social Ltd yn diystyru unrhyw atebolrwydd sy'n deillio o berfformiad y Contract rhyngom ni i'r graddau mwyaf a ganiateir gan y gyfraith berthnasol.

7.2 Er gwaethaf adran 7.1, bydd Espresso.Social Ltd yn defnyddio ymdrechion rhesymol i sicrhau bod y Gwasanaeth ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, ond ni fydd yn atebol am unrhyw anargaeledd oherwydd bygiau, cyfyngiadau technegol a gweithrediadau cynnal a chadw eraill, na fydd yn arwain at unrhyw hawl i ad-daliad o gwbl

7.3. Gall y Safle gynnwys dolenni i safleoedd eraill nad ydynt wedi'u cyhoeddi na'u rheoli gan Espresso.Social Ltd ac na allwn ni fod yn gyfrifol amdanynt.

8. AMRYWIAETH

8.1 GRYM MAJEURE. Mae'r partïon yn cytuno, pe bai perfformiad y Contract yn amhosibl oherwydd digwyddiad o rym majeure, h.y., digwyddiad annisgwyl y tu hwnt i reolaeth unrhyw barti, na fyddai unrhyw barti'n atebol am beidio â chyflawni, methu neu oedi yn perfformiad unrhyw un o'i rwymedigaethau oherwydd digwyddiad o'r fath. Felly, bydd perfformiad y Contract a'r rhwymedigaethau sy'n deillio ohono, gan gynnwys rhwymedigaethau talu, yn cael eu gohirio cyhyd ag y mae'r digwyddiad rym majeure yn para, gan nodi y bydd y taliad a wnaed ar gyfer y mis cyfredol y digwyddodd y digwyddiad rym majeure ynddo yn cael ei gadw beth bynnag. Fodd bynnag, bydd gan bob parti'r hawl i arfer y hawl i derfynu a nodir yn Erthygl 5.

8.2 NULLITY. Os caiff unrhyw ddarpariaeth o'r Telerau hyn ei chadarnhau'n annilys, ni fydd yr annilysrwydd hwnnw'n effeithio ar ddilysrwydd y Telerau eraill. Bydd y ddarpariaeth annilys yn cael ei disodli ac yn cael ei dehongli mewn ffordd sy'n sicrhau ei dilysrwydd trwy ddarpariaeth sydd mor agos â phosibl yn ysbryd i'r ddarpariaeth annilys

8.3 CYFATHREBU. Dylid anfon unrhyw gyfathrebu i Espresso.Social Ltd

 • Trwy e-bost i'r cyfeiriad: contact@easyfile.io.
 • Trwy bost i: Espresso.Social Ltd, 168 The Circle, Queen Elizabeth Street, SE1 2JL Llundain, Y Deyrnas Unedig.

8.4 CYFRAITH LYWODRAETHOL A JURISDICTION. Bydd dilysrwydd a pherfformiad y Telerau hyn a'r Cytundeb yn cael eu llywodraethu gan gyfraith Lloegr, gan eithrio ei rheolau o dan y Ddeddf Cyfraith Preifat Ryngwladol Ffederal. Bydd unrhyw anghydfod sy'n deillio'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol o'r Telerau hyn a'r Contract yn cael ei gyflwyno i'r Llys cymwys yn nomicl y Cleient lle mae Espresso.Social Ltd yn yr achwynydd, yn y drefn honno i Lys Llundain lle mae'r Cleient yn yr achwynydd.