Bendrosios sąlygos

"Espresso.Social Ltd" (toliau - Mes arba Mes) yra Anglijos bendrovė, kurios registruota buveinė yra 168 The Circle, Queen Elizabeth Street, SE1 2JL Londonas, Jungtinė Karalystė (13241003), kuri interneto svetainėje https://easyfiles.io (toliau - Svetainė) teikia geolokacijos paslaugą, leidžiančią bet kuriam privačiai veikiančiam asmeniui (toliau - Klientas arba Jūs) nustatyti mobiliojo telefono buvimo vietą, gavus išankstinį telefono numerio, kurio buvimo vietos ieškoma, savininko sutikimą (toliau - Paslauga).

Šių sąlygų tikslas - apibrėžti, kaip Jūs, kaip Klientas, galite naudotis Paslauga (toliau - Sąlygos).

Mūsų Sąlygos gali būti reguliariai keičiamos ir papildomos, atsižvelgiant į pokyčius, ir tokiu atveju mes Jus apie tai informuosime el. paštu likus mėnesiui iki jų atnaujinimo. Prieiga prie Mūsų Paslaugos ir naudojimasis ja po to, kai Jums buvo pranešta apie šį atnaujinimą, taip pat prenumeratos neatšaukimas iki mėnesio pabaigos reiškia, kad sutinkate su naujausia minėtų Sąlygų versija.

Ši Mūsų Sąlygų versija datuota 2019-07-22.

1. REGISTRACIJA

1.1. Norint prisijungti prie Mūsų Paslaugos ir ja naudotis, reikia atsidaryti paskyrą Mūsų svetainėje (toliau - Paskyra).

1.2 Registruodamiesi turėsite pateikti šią informaciją, visų pirma:

 • El. pašto adresą
 • Slaptažodis

Kaip Klientas Jūs garantuojate Mums pateiktos informacijos tikslumą, nuoširdumą ir patikimumą, taip pat tai, kad esate pilnametis ir turite teisę užsisakyti Mūsų Paslaugą savo gyvenamojoje šalyje.

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tapatybės vagystės atveju pasiliekame teisę imtis teisinių veiksmų prieš Jus, įskaitant baudžiamąją atsakomybę.

1.3. Jūsų prenumeratos sutartis yra galiojančiai sudaryta tik tada, kai patvirtinamas pagal 2 straipsnį atlikto mokėjimo priėmimas (toliau - Sutartis). Savo Sutartį galite bet kada atsisiųsti, išsiųsdami mums atitinkamą prašymą el. paštu.

1.4 Paskyros atidarymas suteikia teisę naudotis mūsų platforma ir naudotis ja tik Klientui, kuris atidarė Paskyrą. Todėl Jūs, kaip Klientas, privalote saugoti savo prieigos prie Paslaugos kodus (prisijungimo vardą ir slaptažodį) konfidencialiai ir informuoti Mus apie bet kokį piktnaudžiavimą jais. Bet koks prieigos kodų perdavimas trečiosioms šalims be išankstinio Mūsų sutikimo yra draudžiamas.

1.5 Prieiga prie Mūsų Paslaugos suteikiama tik privatiems asmenims, kurie ją naudoja asmeniniais tikslais. Bet koks naudojimas profesiniais tikslais yra draudžiamas ir dėl to Jūsų prenumerata bus nedelsiant nutraukta, o kartu ir galimybė prisijungti prie Mūsų Paslaugos ir ja naudotis, be išankstinio įspėjimo ir be jokių galimų kompensacijų.

2. MOKĖJIMAS

2.1 Paslaugos kaina yra tokia:

 • Per pirmąsias 24 valandas po registracijos Klientas turi teisę išbandyti Mūsų Paslaugą už €0.50 (penkiasdešimt centų) sumą (toliau - Bandomasis laikotarpis);
 • Pasibaigus šioms 24 valandoms, jeigu per šį laikotarpį Paslauga atšaukiama, automatiškai pasirašoma mėnesinė prenumerata už €47.90 (keturiasdešimt septynis eurus ir devyniasdešimt centų) sumą. Jei prenumerata neatšaukiama, ji automatiškai pratęsiama kas mėnesį ir automatiškai nurašoma iš naudojamos kortelės.

2.2 Į pirmiau nurodytas kainas įskaičiuoti visi mokesčiai.

2.3 Mokėjimas atliekamas per Mūsų svetainę eurais banko kortele ("Visa", "MasterCard", "American Express"). Svetainėje įdiegta saugi internetinių mokėjimų sistema, leidžianti Klientui užšifruoti savo banko duomenų perdavimą. Vykdydami mokėjimo procesą, Mes naudojamės išorinio tiekėjo "Hipay" paslaugomis ir nesaugome jokių duomenų, susijusių su Jūsų banko duomenimis ir kredito kortelėmis. Daugiau informacijos šia tema rasite mūsų privatumo politikoje.

3. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES

3.1 Pasibaigus Bandomajam laikotarpiui, turite teisę atsisakyti Sutarties per 14 (keturiolika) dienų nuo Patvirtinimo išsiuntimo.

3.2 Šį prašymą atsisakyti Sutarties galite pateikti išsiųsdami mums tokį prašymą el. paštu. Sutarties atsisakymo patvirtinimas Jums bus išsiųstas el. paštu adresu, kurį mums nurodėte registruodamiesi.

3.3 Jums pasinaudojus teise atsisakyti sutarties, per 5 (penkias) - 10 (dešimt) dienų nuo prašymo atsisakyti sutarties gavimo dienos Jums bus grąžinta suma, kurią Jūs sumokėjote Mums, pervedant atitinkamą sumą į kortelę, kurią naudojote atsiskaitydami už Paslaugą. Tačiau ši teisė į kompensaciją priklauso nuo to, ar nesinaudojote Mūsų Paslauga pasibaigus Bandomajam laikotarpiui; jei naudojotės Mūsų Paslauga pasibaigus Bandomajam laikotarpiui, suprantate, kad kompensacija už einamąjį mėnesį nebus mokama, ir tokiu atveju Jūsų teisė atsisakyti Paslaugos bus traktuojama kaip prašymas atšaukti Paslaugą ir įsigalios atitinkamo mėnesio pabaigoje.

4. PASLAUGOS VEIKIMAS

4.1 Savo interneto svetainėje "Espresso.Social Ltd" siūlo internetinę failų konvertavimo priemonę. Prenumeratos laikotarpiu galėsite konvertuoti neribotą skaičių failų.

4.2 Jums draudžiama:

 • Naudotis svetaine neteisėtai arba pažeidžiant šias sąlygas;
 • Parduoti, kopijuoti, nuomoti, skolinti, platinti, perduoti ar sublicencijuoti visą ar dalį Svetainėje esančio turinio, Mūsų Paslaugos arba naudoti Mūsų Paslaugą profesiniais tikslais;
 • Bandyti gauti neteisėtą prieigą prie Mūsų ar Mūsų subrangovų sistemų arba užsiimti bet kokia veikla, kuri gali sutrikdyti, pabloginti Svetainės ir Mūsų paslaugos kokybę arba trukdyti jų veikimui ar funkcionalumui;
 • Naudoti Svetainę piktnaudžiavimo tikslais, sąmoningai įdiegiant virusą ar kitą kenkėjišką programą;
 • Naudoti Mūsų Paslaugą nepageidaujamų laiškų siuntimo tikslais;
 • Menkinti Mūsų veiklą arba elgtis taip, kad būtų pakenkta Mūsų reputacijai, tiek naudojantis Mūsų paslauga, tiek už jos ribų (pvz., socialiniuose tinkluose).

5. NUTRAUKIMAS

5.1. Nutraukimas Kliento iniciatyva. Turite teisę bet kada atsisakyti prenumeratos ir nutraukti Sutartį tiesiog spustelėdami nuorodą "Atsisakyti prenumeratos" svetainės viršuje arba apačioje esančiame meniu, nurodant, kad tokiu atveju Jūsų prenumeratos atsisakymas įsigalios iki Bandomojo laikotarpio pabaigos arba iki einamojo mėnesio, kurį buvo pateiktas Jūsų prašymas atsisakyti prenumeratos, pabaigos; tokiu atveju Jūsų Paskyra bus deaktyvuota, o prieiga prie Mūsų Paslaugos ir naudojimasis ja bus nutrauktas. Atsižvelgiant į 3.3 straipsnį, pinigai nebus grąžinami.

5.2. Nutraukimas iš Espresso.Social Ltd. Mes taip pat turime teisę nutraukti Jūsų sutartį bet kurio mėnesio pabaigoje, ir tokiu atveju Mes Jums apie tai pranešime išsiųsdami el. laišką adresu, kurį mums nurodėte registruodamiesi. Pažeidus šias Sąlygas, ypač 4.3 straipsnį, pasiliekame teisę sustabdyti Jūsų Paskyrą laikotarpiui, reikalingam bet kokiems patikrinimams, kurių gali prireikti, atlikti, ir, jei reikia, nedelsiant nutraukti Jūsų Sutartį; apie tai, ar tai susiję su sustabdymu, ar nutraukimu, būsite informuoti iš anksto pranešdami tuo pačiu el. pašto adresu.

5.3 Sutarties nutraukimas taikant šį straipsnį nesuteikia Jums teisės į jokią kompensaciją, išskyrus atvejį, kai toks nutraukimas prilygsta Jūsų pasinaudojimui teise atsisakyti Sutarties, kaip apibrėžta 3.1 ir 3.3 straipsniuose.

6. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

6.1 "Espresso.Social Ltd" priklauso visos intelektinės nuosavybės teisės į mūsų Svetainę ir jos turinį, šios teisės taip pat apima susijusią praktinę patirtį.

6.2 Sudarydami šią Sutartį, Mes suteikiame Jums neišimtinę, neperleidžiamą teisę naudotis mūsų Paslaugomis ir jomis naudotis.

7. ATSAKOMYBĖ IR GARANTIJA

7.1 "Espresso.Social Ltd" atsisako bet kokios atsakomybės, kylančios dėl Sutarties tarp Mūsų vykdymo, kiek tai leidžia galiojantys įstatymai.

7.2 Nepaisant 7.1 punkto, "Espresso.Social Ltd" deda visas pastangas, kad Paslauga būtų prieinama 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, tačiau neatsako už bet kokį neprieinamumą dėl klaidų, techninių apribojimų ar kitų techninės priežiūros operacijų, kurios nesuteikia teisės į jokią kompensaciją.

7.3 Svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines, kurių "Espresso.Social Ltd" neskelbia ir nekontroliuoja ir už kurių tinkamą veikimą ir turinį Mes negalime būti atsakingi.

8. MISCELLANEOUS

8.1 NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS. Šalys susitaria, kad tuo atveju, jei Sutarties neįmanoma įvykdyti dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, t. y. nenumatyto įvykio, kurio nė viena iš šalių negali kontroliuoti, nė viena iš šalių negali būti laikoma atsakinga už bet kokių savo įsipareigojimų nevykdymą, neįvykdymą ar vėlavimą juos įvykdyti dėl minėto įvykio. Todėl Sutarties vykdymas ir iš jos kylantys įsipareigojimai, įskaitant mokėjimo įsipareigojimus, bus sustabdyti tol, kol tęsis nenugalimos jėgos aplinkybių atvejis, nurodant, kad mokėjimas, atliktas už einamąjį mėnesį, per kurį įvyko nenugalimos jėgos aplinkybių atvejis, vis dėlto bus išsaugotas. Tačiau kiekviena šalis turės teisę pasinaudoti 5 straipsnyje nustatyta sutarties nutraukimo teise.

8.2 NUTRAUKIMAS. Jei kuri nors šių Sąlygų nuostata pripažįstama negaliojančia, toks negaliojimas neturi įtakos likusių Sąlygų galiojimui. Negaliojanti nuostata bus pakeista ir aiškinama taip, kad būtų užtikrintas jos galiojimas, nuostata, kuri savo esme yra kuo artimesnė negaliojančiai nuostatai

8.3 KOMUNIKACIJA. Bet koks pranešimas, kuris turi būti siunčiamas Espresso.Social Ltd, turi būti:

 • El. paštu adresu: ( 3).
 • Paštu adresu: Espresso.Social Ltd, 168 The Circle, Queen Elizabeth Street, SE1 2JL London, Jungtinė Karalystė.

8.4 TAIKOMA TEISĖ IR JURISDIKCIJA. Šių Sąlygų galiojimui ir vykdymui bei Sutarčiai taikoma Anglijos teisė, išskyrus jos taisykles pagal Federalinį tarptautinės privatinės teisės įstatymą. Bet kokie ginčai, tiesiogiai ar netiesiogiai kylantys iš šių Sąlygų ir iš jų kylančios Sutarties, perduodami nagrinėti kompetentingam Kliento gyvenamosios vietos teismui, kai "Espresso.Social Ltd" yra ieškovas, atitinkamai Londono teismui, kai Klientas yra ieškovas.