Algemene voorwaarden

Espresso.Social Ltd ("Wij" of "Ons") is een Engels bedrijf met statutaire zetel te 168 The Circle, Queen Elizabeth Street, SE1 2JL Londen, Verenigd Koninkrijk (13241003) dat via de website https://easyfiles.io ("Site") een geolocatiedienst exploiteert waarmee elke persoon die in een privécapaciteit handelt ("Klant" of "U") een mobiele telefoon kan lokaliseren met voorafgaande toestemming van de eigenaar van het telefoonnummer waarvan de locatie wordt gezocht ("Dienst").

Het doel van deze voorwaarden is het definiëren van de manier waarop U, als Klant, gebruik kunt maken van de Dienst ("Voorwaarden").

Onze Voorwaarden kunnen op regelmatige tijdstippen worden gewijzigd en aangevuld in overeenstemming met de ontwikkelingen, in welk geval wij U per e-mail op de hoogte zullen stellen de maand voordat zij worden bijgewerkt. Toegang tot en het gebruik van onze service nadat u op de hoogte bent gesteld van deze update, evenals het niet opzeggen van uw abonnement aan het einde van de maand, houdt in dat u akkoord gaat met de laatste versie van de genoemde voorwaarden.

Deze versie van Onze Voorwaarden is gedateerd 22/07/2019.

1. REGISTRATIE

1.1 Voor toegang tot en gebruik van Onze Dienst is het openen van een account via Onze Website ("Account") vereist.

1.2 Wanneer U zich registreert, wordt U gevraagd om in het bijzonder de volgende informatie te verstrekken:

 • E-mailadres
 • Wachtwoord

Als Klant garandeert U de juistheid, oprechtheid en betrouwbaarheid van de aan ons verstrekte informatie, evenals het feit dat U meerderjarig bent en gerechtigd bent om U te abonneren op Onze Service in het land waar U woont.

Wij vestigen Uw aandacht op het feit dat Wij ons het recht voorbehouden juridische stappen tegen U te ondernemen, inclusief strafrechtelijke stappen, in het geval van identiteitsdiefstal.

1.3 Uw abonnementscontract is pas geldig afgesloten nadat de acceptatie van de betaling in toepassing van artikel 2 hieronder is bevestigd ("Contract"). U kunt uw contract op elk gewenst moment downloaden door ons per e-mail een verzoek hiertoe te sturen.

1.4 Het openen van een Account geeft alleen recht op toegang tot en gebruik van ons platform aan de Klant die de Account heeft geopend. Als Klant is het daarom Uw verantwoordelijkheid om Uw toegangscodes tot de Dienst (login en wachtwoord) vertrouwelijk te houden en ons op de hoogte te stellen van eventueel misbruik ervan. Elke overdracht van toegangscodes aan derden zonder Onze voorafgaande toestemming is verboden.

1.5 Toegang tot onze service is voorbehouden aan privépersonen die deze voor persoonlijke doeleinden gebruiken. Elk gebruik voor professionele doeleinden is verboden en zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van Uw abonnement en, daarmee samenhangend, de mogelijkheid van toegang tot en gebruik van onze service, zonder voorafgaande waarschuwing en zonder mogelijke terugbetaling.

2. BETALING

2.1 De prijs van de Service is als volgt:

 • Gedurende de eerste 24 uur na registratie heeft de Klant het recht om Onze Service te testen voor het bedrag van €0.50 (vijftig cent) ("Proefperiode");
 • Aan het einde van deze 24 uur, behoudens annulering binnen deze periode, wordt automatisch een abonnement op maandbasis afgesloten voor een maandelijks bedrag van €47.90 (zevenenveertig euro en negentig cent). Behoudens annulering wordt dit abonnement automatisch verlengd van maand tot maand en wordt de gebruikte kaart automatisch gedebiteerd.

2.2 De bovenstaande prijzen zijn inclusief alle belastingen.

2.3 Betaling geschiedt via Onze Site in euro's per bankkaart (Visa, MasterCard, American Express). De Site is uitgerust met een beveiligd online betalingssysteem waarmee de Klant zijn/haar bankgegevens versleuteld kan verzenden. Als onderdeel van Ons betalingsproces gebruiken wij een externe leverancier, Hipay, en slaan wij geen gegevens op met betrekking tot uw bankgegevens en creditcards. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over dit onderwerp.

3. HERROEPINGSRECHT

3.1 Na de Proefperiode hebt U het recht om het Contract te herroepen binnen een periode van 14 (veertien) dagen na verzending van de Bevestiging.

3.2 Dit verzoek tot terugtrekking kan worden gedaan door ons een dergelijk verzoek per e-mail te sturen. Een bevestiging van de herroeping zal naar u worden verzonden per e-mail naar het adres dat u ons hebt gegeven toen u zich registreerde.

3.3 Zodra U Uw recht op herroeping heeft uitgeoefend, krijgt U het bedrag dat U ons betaald heeft binnen 5 (vijf) tot 10 (tien) dagen na ontvangst van Uw verzoek tot herroeping terugbetaald in de vorm van een gelijkwaardig bedrag dat wordt gecrediteerd op de kaart die U gebruikt heeft om voor de Dienst te betalen. Dit recht op terugbetaling is echter afhankelijk van het feit dat U onze service niet hebt gebruikt na de proefperiode; in het geval dat U onze service hebt gebruikt na de proefperiode, begrijpt U dat er geen terugbetaling zal plaatsvinden voor de huidige maand, in welk geval uw recht op terugtrekking zal worden behandeld als een verzoek tot annulering en zal ingaan aan het einde van de betreffende maand.

4. WERKING VAN DE SERVICE

4.1 Espresso.Social Ltd biedt via zijn website een online hulpmiddel voor bestandsconversie aan. Voor de duur van uw abonnement kunt u een onbeperkt aantal bestanden converteren.

4.2 Het is verboden om:

 • De Site illegaal of in strijd met deze Voorwaarden te gebruiken;
 • De gehele of gedeeltelijke inhoud van de site of onze service te verkopen, kopiëren, verhuren, uitlenen, distribueren, overdragen of in sublicentie te geven of onze service voor professionele doeleinden te gebruiken;
 • Proberen onbevoegde toegang te krijgen tot onze systemen of die van onze onderaannemers of deelnemen aan activiteiten die de prestaties of functionaliteit van de site en onze service kunnen verstoren, verminderen of belemmeren;
 • De Site te gebruiken voor misbruik door opzettelijk een virus of een ander kwaadaardig programma te introduceren;
 • Onze service gebruiken voor spammingdoeleinden;
 • Onze activiteiten in diskrediet brengen of gedrag vertonen dat onze reputatie kan schaden, hetzij via onze service of daarbuiten (bijvoorbeeld op sociale netwerken).

5. BEËINDIGING

5.1. Beëindiging op initiatief van de Klant. U heeft het recht om u op elk gewenst moment uit te schrijven en uw contract te beëindigen door simpelweg te klikken op de link "Uitschrijven" in het menu bovenaan of onderaan de site, met dien verstande dat uw uitschrijving dan van kracht wordt ofwel aan het einde van de Proefperiode, ofwel aan het einde van de lopende maand waarin uw verzoek tot uitschrijving is gedaan, in welk geval uw account wordt gedeactiveerd en de toegang tot en het gebruik van onze Service wordt beëindigd. Onder voorbehoud van artikel 3.3 vindt er geen restitutie plaats.

5.2. Beëindiging door Espresso.Social Ltd. Wij hebben ook het recht om Uw contract aan het einde van elke maand te beëindigen, in welk geval Wij U op de hoogte zullen stellen door een e-mail te sturen naar het adres dat U aan ons hebt verstrekt toen U zich registreerde. In het geval van een schending van deze Voorwaarden, in het bijzonder maar niet beperkt tot artikel 4.3, behouden Wij ons het recht voor om Uw Account op te schorten voor de tijd die nodig is om alle controles uit te voeren die nodig kunnen zijn en, indien van toepassing, om Uw contract met onmiddellijke ingang te beëindigen; of dit opschorting of beëindiging inhoudt, wordt U geïnformeerd door voorafgaande kennisgeving aan ditzelfde e-mailadres.

5.3 Annulering in toepassing van dit Artikel geeft U geen recht op enige terugbetaling, behalve in het geval dat deze annulering gelijk staat aan de uitoefening door U van een herroepingsrecht in de zin van Artikel 3.1 en 3.3.

6. INTELLECTUEEL EIGENDOM

6.1 Espresso.Social Ltd is eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op onze Site en de inhoud ervan, welke rechten ook gerelateerde knowhow omvatten.

6.2 Door het aangaan van deze Overeenkomst verlenen Wij U een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van onze Services.

7. AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

7.1 Espresso.Social Ltd wijst alle aansprakelijkheid af die voortvloeit uit de uitvoering van de Overeenkomst tussen ons, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

7.2 Niettegenstaande artikel 7.1 zal Espresso.Social Ltd redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de Service 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar is, maar is niet aansprakelijk voor eventuele onbeschikbaarheid als gevolg van bugs, technische beperkingen of andere onderhoudswerkzaamheden, die geen recht geven op welke vergoeding dan ook.

7.3 De Site kan links bevatten naar andere sites die niet worden gepubliceerd of gecontroleerd door Espresso.Social Ltd en voor wiens goede werking en inhoud wij niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden.

8. DIVERSEN

8.1 OVERMACHT. De partijen komen overeen dat, in het geval dat de uitvoering van het Contract onmogelijk blijkt als gevolg van een geval van overmacht, d.w.z. een onvoorziene gebeurtenis buiten de controle van een van de partijen, geen van de partijen aansprakelijk kan worden gesteld voor het niet uitvoeren, het niet uitvoeren of het vertragen van de uitvoering van een van zijn verplichtingen als gevolg van het optreden van de genoemde gebeurtenis. De uitvoering van het contract en de daaruit voortvloeiende verplichtingen, met inbegrip van de betalingsverplichtingen, worden bijgevolg opgeschort zolang het geval van overmacht duurt, met dien verstande dat de betaling die is verricht voor de lopende maand waarin het geval van overmacht zich heeft voorgedaan, niettemin wordt gehandhaafd. Elke partij heeft echter het recht om het in artikel 5 beschreven ontbindingsrecht uit te oefenen.

8.2 NIETIGHEID. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig wordt verklaard, heeft deze ongeldigheid geen invloed op de geldigheid van de overige Algemene Voorwaarden. De ongeldige bepaling zal worden vervangen en zodanig worden geïnterpreteerd dat de geldigheid ervan wordt gewaarborgd door een bepaling die naar de geest zo dicht mogelijk bij de ongeldige bepaling ligt

8.3 COMMUNICATIE. Alle communicatie die naar Espresso.Social Ltd moet worden gestuurd, dient te geschieden

 • Per e-mail naar het adres: contact@easyfile.io.
 • Per post naar Espresso.Social Ltd, 168 The Circle, Queen Elizabeth Street, SE1 2JL Londen, Verenigd Koninkrijk.

8.4 TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE. Op de geldigheid en uitvoering van deze Voorwaarden en de Overeenkomst is Engels recht van toepassing, met uitsluiting van de regels van de Federale Wet op het Internationaal Privaatrecht. Alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit deze Voorwaarden en de daaruit voortvloeiende Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van de woonplaats van de Klant wanneer Espresso.Social Ltd de eiser is, respectievelijk aan de rechtbank van Londen wanneer de Klant de eiser is.