Ogólne warunki handlowe

Espresso.Social Ltd ("My" lub "Nas") jest angielską spółką z siedzibą pod adresem 168 The Circle, Queen Elizabeth Street, SE1 2JL London, United Kingdom (13241003), która prowadzi za pośrednictwem strony internetowej https://easyfiles.io ("Strona") usługę geolokalizacji umożliwiającą każdej osobie fizycznej działającej w charakterze prywatnym ("Klient" lub "Użytkownik") zlokalizowanie telefonu komórkowego za uprzednią zgodą właściciela numeru telefonu, którego lokalizacja jest poszukiwana ("Usługa").

Celem niniejszych warunków jest określenie sposobu, w jaki Użytkownik, jako Klient, może korzystać z Usługi ("Warunki").

Nasze Warunki mogą być zmieniane i uzupełniane w regularnych odstępach czasu zgodnie z rozwojem, w którym to przypadku powiadomimy Użytkownika pocztą elektroniczną na miesiąc przed ich aktualizacją. Dostęp do naszej Usługi i korzystanie z niej po otrzymaniu informacji o aktualizacji, a także brak anulowania subskrypcji do końca miesiąca, oznacza akceptację najnowszej wersji wspomnianych Warunków.

Niniejsza wersja naszych Warunków nosi datę 22/07/2019.

1. REJESTRACJA

1.1 Dostęp do naszej Usługi i korzystanie z niej wymaga otwarcia konta za pośrednictwem naszej Witryny ("Konto").

1.2 Podczas rejestracji Użytkownik zostanie poproszony o podanie w szczególności następujących informacji:

 • Adres e-mail
 • Hasło

Jako Klient, Użytkownik gwarantuje dokładność, szczerość i wiarygodność przekazanych nam informacji, a także fakt, że jest pełnoletni i uprawniony do subskrypcji naszej Usługi w swoim kraju zamieszkania.

Zwracamy uwagę użytkownika na fakt, że zastrzegamy sobie prawo do podjęcia działań prawnych przeciwko użytkownikowi, w tym działań karnych, w przypadku kradzieży tożsamości.

1.3 Umowa subskrypcji zostaje ważnie zawarta dopiero po potwierdzeniu przyjęcia płatności dokonanej zgodnie z artykułem 2 poniżej ("Umowa"). Użytkownik może pobrać swoją Umowę w dowolnym momencie, wysyłając nam stosowną prośbę pocztą elektroniczną.

1.4 Otwarcie Konta daje prawo dostępu i korzystania z naszej platformy wyłącznie Klientowi, który otworzył Konto. Obowiązkiem Użytkownika jako Klienta jest zatem zachowanie poufności kodów dostępu do Usługi (loginu i hasła) oraz informowanie Spółki o wszelkich przypadkach ich niewłaściwego użycia. Jakiekolwiek przekazywanie kodów dostępu osobom trzecim bez naszej uprzedniej zgody jest zabronione.

1.5 Dostęp do naszej Usługi jest zarezerwowany dla osób prywatnych korzystających z niej w celach osobistych. Jakiekolwiek wykorzystanie do celów zawodowych jest zabronione i spowoduje natychmiastowe zakończenie subskrypcji, a tym samym możliwość dostępu i korzystania z naszej Usługi, bez uprzedniego ostrzeżenia i bez możliwości zwrotu pieniędzy.

2. PŁATNOŚĆ

2.1 Cena Usługi jest następująca:

 • W ciągu pierwszych 24 godzin po rejestracji Klient ma prawo do przetestowania Naszej Usługi za kwotę €0.50 (pięćdziesiąt centów) ("Okres próbny");
 • Po upływie tych 24 godzin, z zastrzeżeniem anulowania w tym okresie, subskrypcja jest automatycznie pobierana co miesiąc za miesięczną kwotę €47.90 (czterdzieści siedem euro i dziewięćdziesiąt centów). Z zastrzeżeniem anulowania, subskrypcja ta jest automatycznie odnawiana z miesiąca na miesiąc, a używana karta jest automatycznie obciążana.

2.2 Powyższe ceny zawierają wszystkie podatki.

2.3 Płatności dokonuje się za pośrednictwem naszej witryny w euro kartą bankową (Visa, MasterCard, American Express). Witryna jest wyposażona w bezpieczny system płatności online umożliwiający Klientowi szyfrowanie transmisji jego danych bankowych. W ramach naszego procesu płatności korzystamy z zewnętrznego dostawcy, Hipay, i nie przechowujemy żadnych danych dotyczących danych bankowych i kart kredytowych użytkownika. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej polityce prywatności.

3. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

3.1 Po upływie Okresu Próbnego Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni od wysłania Potwierdzenia.

3.2 Wniosek o odstąpienie można złożyć, wysyłając nam taki wniosek pocztą elektroniczną. Potwierdzenie odstąpienia zostanie wysłane do Użytkownika pocztą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika podczas rejestracji.

3.3 Po skorzystaniu przez Użytkownika z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik otrzyma zwrot wpłaconej przez siebie kwoty w terminie od 5 (pięciu) do 10 (dziesięciu) dni od otrzymania wniosku o odstąpienie od umowy, w postaci równowartości kwoty przelanej na kartę użytą do opłacenia Usługi. Prawo do zwrotu jest jednak uzależnione od faktu, że użytkownik nie korzystał z Usługi po upływie Okresu próbnego; w przypadku, gdy użytkownik korzystał z Usługi po upływie Okresu próbnego, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zwrot nie zostanie dokonany za bieżący miesiąc, w którym to przypadku jego prawo do odstąpienia będzie traktowane jako wniosek o anulowanie i wejdzie w życie z końcem danego miesiąca.

4. DZIAŁANIE USŁUGI

4.1 Za pośrednictwem swojej strony internetowej Espresso.Social Ltd oferuje narzędzie do konwersji plików online. W czasie trwania subskrypcji użytkownik będzie mógł konwertować nieograniczoną liczbę plików.

4.2 Zabrania się użytkownikowi

 • Korzystać z Witryny nielegalnie lub z naruszeniem niniejszych Warunków;
 • Sprzedawać, kopiować, wynajmować, pożyczać, dystrybuować, przekazywać lub udzielać sublicencji na całość lub część treści pojawiających się w Witrynie, naszej Usłudze lub korzystać z naszej Usługi w celach zawodowych;
 • Próbować uzyskać nieautoryzowany dostęp do naszych systemów lub systemów naszych podwykonawców lub angażować się w jakiekolwiek działania, które mogą zakłócić, obniżyć jakość lub zakłócić działanie lub funkcjonalność Witryny i naszej Usługi;
 • Korzystać z Witryny w celach obraźliwych poprzez celowe wprowadzanie wirusów lub innych złośliwych programów;
 • Korzystać z naszej Usługi do celów spamowania;
 • Oczerniać naszych działań lub angażować się w jakiekolwiek zachowania mogące zaszkodzić naszej reputacji, zarówno za pośrednictwem naszej Usługi, jak i poza nią (na przykład w sieciach społecznościowych).

5. ROZWIĄZANIE UMOWY

5.1. Rozwiązanie z inicjatywy Klienta. Użytkownik ma prawo zrezygnować z subskrypcji i rozwiązać Umowę w dowolnym momencie, klikając łącze "Anuluj subskrypcję" w menu u góry lub u dołu strony, przy czym należy zaznaczyć, że rezygnacja z subskrypcji stanie się skuteczna albo do końca Okresu próbnego, albo do końca bieżącego miesiąca, w którym złożono wniosek o rezygnację z subskrypcji, w którym to przypadku Konto użytkownika zostanie dezaktywowane, a dostęp do Usługi i korzystanie z niej zostanie zakończone. Z zastrzeżeniem postanowień Artykułu 3.3, zwrot kosztów nie zostanie dokonany.

5.2. Rozwiązanie umowy przez Espresso.Social Ltd. Espresso.Social Ltd. ma również prawo do rozwiązania umowy z końcem każdego miesiąca, w którym to przypadku Espresso.Social Ltd. powiadomi o tym użytkownika, wysyłając wiadomość e-mail na adres podany podczas rejestracji. W przypadku naruszenia niniejszych Warunków, w szczególności, ale nie wyłącznie, artykułu 4.3, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia Konta Użytkownika na czas niezbędny do przeprowadzenia wszelkich kontroli, które mogą być wymagane oraz, w stosownych przypadkach, do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym; niezależnie od tego, czy wiąże się to z zawieszeniem czy rozwiązaniem Umowy, Użytkownik zostanie o tym poinformowany z wyprzedzeniem na ten sam adres e-mail.

5.3 Anulowanie umowy zgodnie z niniejszym artykułem nie uprawnia Użytkownika do zwrotu pieniędzy, z wyjątkiem przypadku, gdy takie anulowanie jest równoznaczne z wykonaniem przez Użytkownika prawa do odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 3.1 i 3.3.

6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

6.1 Espresso.Social Ltd jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej do naszej Strony i jej treści, które to prawa obejmują również powiązane know-how.

6.2 Zawierając niniejszą Umowę, udzielamy użytkownikowi niewyłącznego, niezbywalnego prawa dostępu do naszych Usług i korzystania z nich.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I GWARANCJA

7.1 Espresso.Social Ltd zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z wykonania Umowy między nami w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

7.2 Niezależnie od punktu 7.1, Espresso.Social Ltd dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dostępność Usługi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, ale nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność spowodowaną błędami, ograniczeniami technicznymi lub innymi czynnościami konserwacyjnymi, co nie daje prawa do jakiegokolwiek zwrotu kosztów.

7.3 Witryna może zawierać linki do innych witryn, które nie są publikowane ani kontrolowane przez Espresso.Social Ltd i za których prawidłowe działanie i zawartość nie możemy ponosić odpowiedzialności.

8. RÓŻNE

8.1 SIŁA WYŻSZA. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy wykonanie Umowy okaże się niemożliwe z powodu siły wyższej, tj. nieprzewidywalnego zdarzenia pozostającego poza kontrolą którejkolwiek ze stron, żadna ze stron nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za niewykonanie, niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek ze swoich zobowiązań z powodu wystąpienia wspomnianego zdarzenia. Wykonanie Umowy i wynikających z niej zobowiązań, w tym zobowiązań płatniczych, zostanie zatem zawieszone na czas trwania siły wyższej, z zastrzeżeniem, że płatność dokonana za bieżący miesiąc, w którym wystąpiła siła wyższa, zostanie jednak zatrzymana. Każda ze stron będzie jednak uprawniona do skorzystania z prawa do rozwiązania umowy określonego w art. 5.

8.2 NIEWAŻNOŚĆ. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne, taka nieważność nie wpłynie na ważność pozostałych Warunków. Nieważne postanowienie zostanie zastąpione i zinterpretowane w taki sposób, aby zapewnić jego ważność przez postanowienie, które jest jak najbardziej zbliżone duchem do nieważnego postanowienia

8.3 KOMUNIKACJA. Wszelka komunikacja wysyłana do Espresso.Social Ltd odbywa się:

 • Pocztą elektroniczną na adres: contact@easyfile.io.
 • Pocztą na adres Espresso.Social Ltd, 168 The Circle, Queen Elizabeth Street, SE1 2JL London, Wielka Brytania.

8.4 PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA. Ważność i wykonanie niniejszych Warunków i Umowy podlega prawu angielskiemu, z wyłączeniem przepisów federalnej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym. Wszelkie spory wynikające bezpośrednio lub pośrednio z niniejszych Warunków i wynikającej z nich Umowy będą rozpatrywane przez właściwy sąd miejsca zamieszkania Klienta, w przypadku gdy Espresso.Social Ltd jest powodem, odpowiednio przez sąd w Londynie, w przypadku gdy Klient jest powodem.