Allmänna villkor och anvisningar

Espresso.Social Ltd ("Vi" eller "Oss") är ett engelskt bolag med säte på 168 The Circle, Queen Elizabeth Street, SE1 2JL London, United Kingdom (13241003) som via webbplatsen https://easyfiles.io ("Webbplatsen") tillhandahåller en geolokaliseringstjänst som gör det möjligt för en privatperson ("Kunden" eller "Du") att lokalisera en mobiltelefon med föregående samtycke från ägaren till det telefonnummer vars position söks ("Tjänsten").

Syftet med dessa villkor är att definiera det sätt på vilket du som kund kan dra nytta av Tjänsten ("Villkor").

Våra Villkor kan komma att ändras och kompletteras med jämna mellanrum i takt med utvecklingen, varvid Vi kommer att meddela Dig via e-post månaden innan de uppdateras. Tillgång till och användning av vår tjänst efter att du har informerats om denna uppdatering, liksom underlåtenhet att säga upp din prenumeration i slutet av månaden, innebär att du accepterar den senaste versionen av nämnda villkor.

Denna version av våra villkor är daterad den 22/07/2019.

1. REGISTRERING

1.1 För att få tillgång till och använda vår tjänst krävs att du öppnar ett konto på vår webbplats ("konto").

1.2 När du registrerar dig kommer du att bli ombedd att lämna följande information i synnerhet:

 • E-postadress
 • Lösenord

Som kund garanterar du att den information som du lämnar till oss är korrekt, uppriktig och tillförlitlig, samt att du är myndig och har rätt att prenumerera på vår tjänst i det land där du är bosatt.

Vi uppmärksammar dig på att vi förbehåller oss rätten att vidta rättsliga åtgärder mot dig, inklusive straffrättsliga åtgärder, i händelse av identitetsstöld.

1.3 Ditt abonnemangsavtal är giltigt först när godkännandet av den betalning som gjorts i enlighet med artikel 2 nedan har bekräftats ("Avtal"). Du kan när som helst ladda ner ditt avtal genom att skicka en begäran om detta till oss via e-post.

1.4 Öppnandet av ett Konto ger endast den Kund som har öppnat Kontot rätt att få tillgång till och använda vår plattform. Som Kund är det därför Ditt ansvar att hålla Dina åtkomstkoder till Tjänsten (inloggning och lösenord) konfidentiella och att informera Oss om eventuellt missbruk av dem. All överföring av åtkomstkoder till tredje part utan vårt förhandsgodkännande är förbjuden.

1.5 Tillgång till vår tjänst är reserverad för privatpersoner som använder den för personliga ändamål. All användning för professionella ändamål är förbjuden och kommer att leda till omedelbar uppsägning av din prenumeration och, på samma sätt, möjligheten att få tillgång till och använda vår tjänst, utan föregående varning och utan någon eventuell återbetalning.

2. BETALNING

2.1 Priset för Tjänsten är enligt följande:

 • Under de första 24 timmarna efter registrering har Kunden rätt att testa Tjänsten för ett belopp om €0.50 (femtio cent) ("Testperiod");
 • I slutet av dessa 24 timmar, med förbehåll för uppsägning inom denna period, tecknas automatiskt en prenumeration på månadsbasis för ett månadsbelopp på €47.90 (fyrtiosju euro och nittio cent). Med förbehåll för uppsägning förnyas denna prenumeration automatiskt från månad till månad och det kort som används debiteras automatiskt.

2.2 Ovanstående priser inkluderar alla skatter.

2.3 Betalning sker via Vår Webbplats i euro med bankkort (Visa, MasterCard, American Express). Webbplatsen är utrustad med ett säkert betalningssystem online som gör det möjligt för Kunden att kryptera överföringen av sina bankuppgifter. Som en del av vår betalningsprocess använder vi en extern leverantör, Hipay, och lagrar inte några uppgifter om dina bankuppgifter och kreditkort. För mer information om detta ämne, vänligen se vår integritetspolicy.

3. RÄTT TILL ÅTERKALLELSE

3.1 Efter Försöksperioden har Du rätt att frånträda Avtalet inom 14 (fjorton) dagar efter det att Bekräftelsen skickats.

3.2 Denna begäran om frånträde kan göras genom att skicka en sådan begäran till oss via e-post. En bekräftelse på utövandet av ångerrätten kommer att skickas till dig via e-post till den adress som du angav när du registrerade dig.

3.3 När du har utövat din ångerrätt kommer du att få tillbaka det belopp som du har betalat till oss inom 5 (fem) till 10 (tio) dagar efter mottagandet av din begäran om frånträde genom att ett motsvarande belopp krediteras det kort som du använde för att betala för tjänsten. Denna rätt till återbetalning är dock villkorad av att du inte har använt vår tjänst efter provperioden; i händelse av att du har använt vår tjänst efter provperioden förstår du att ingen återbetalning kommer att göras för den aktuella månaden, i vilket fall din ångerrätt kommer att behandlas som en begäran om uppsägning och kommer att träda i kraft i slutet av den berörda månaden.

4. DRIFT AV TJÄNSTEN

4.1 Espresso.Social Ltd erbjuder via sin webbplats ett verktyg för filkonvertering online. Under din prenumerationstid kommer du att kunna konvertera ett obegränsat antal filer.

4.2 Du är förbjuden att:

 • Använda Webbplatsen olagligt eller i strid med dessa Villkor;
 • Sälja, kopiera, hyra, låna ut, distribuera, överföra eller underlicensiera hela eller delar av innehållet på webbplatsen, vår tjänst eller använda vår tjänst för yrkesmässiga ändamål;
 • Försöka få obehörig åtkomst till våra eller våra underleverantörers system eller delta i någon aktivitet som kan störa, minska kvaliteten på eller störa prestandan eller funktionaliteten hos webbplatsen och vår tjänst;
 • Använda webbplatsen för missbruk genom att avsiktligt införa ett virus eller något annat skadligt program;
 • Använda vår tjänst för skräppoständamål ;
 • Nedvärdera våra aktiviteter eller engagera sig i något beteende som kan skada vårt rykte, oavsett om det är genom vår tjänst eller utanför (till exempel på sociala nätverk).

5. UPPSÄGNING

5.1. Uppsägning på Kundens initiativ. Du har rätt att avsluta prenumerationen och säga upp ditt avtal när som helst genom att helt enkelt klicka på länken "Avsluta prenumeration" i menyn högst upp eller längst ner på webbplatsen, varvid det anges att din avregistrering kommer att träda i kraft antingen i slutet av provperioden eller i slutet av den aktuella månaden då din begäran om att avsluta prenumerationen gjordes, i vilket fall ditt konto kommer att avaktiveras och åtkomst till och användning av vår tjänst kommer att avslutas. Med förbehåll för artikel 3.3 kommer ingen återbetalning att göras.

5.2. Uppsägning av Espresso.Social Ltd. Vi har också rätt att säga upp ditt avtal vid utgången av varje månad, varvid vi kommer att meddela dig genom att skicka ett e-postmeddelande till den adress som du uppgav till oss när du registrerade dig. I händelse av brott mot dessa villkor, i synnerhet men inte begränsat till artikel 4.3, förbehåller vi oss rätten att stänga av ditt konto under den tid som krävs för att utföra eventuella kontroller som kan krävas och, i förekommande fall, att säga upp ditt avtal med omedelbar verkan; oavsett om detta innebär avstängning eller uppsägning kommer du att informeras genom förhandsmeddelande till samma e-postadress.

5.3 Avbeställning med tillämpning av denna artikel ska inte berättiga dig till någon återbetalning, utom i det fall sådan avbeställning är likvärdig med att du utövar en ångerrätt enligt artiklarna 3.1 och 3.3.

6. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

6.1 Espresso.Social Ltd äger alla immateriella rättigheter till vår Webbplats och dess innehåll, vilka rättigheter även omfattar relaterad know-how.

6.2 Genom att ingå detta Avtal ger vi dig en icke-exklusiv, icke-överlåtbar rätt att få tillgång till och använda våra Tjänster.

7. ANSVAR OCH GARANTI

7.1 Espresso.Social Ltd frånsäger sig allt ansvar som uppstår till följd av fullgörandet av Avtalet mellan Oss i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.

7.2 Oaktat punkt 7.1 ska Espresso.Social Ltd göra rimliga ansträngningar för att säkerställa att Tjänsten är tillgänglig 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, men ska inte hållas ansvarigt för otillgänglighet på grund av buggar, tekniska begränsningar eller andra underhållsåtgärder, vilket inte ska ge upphov till någon rätt till någon som helst ersättning.

7.3 Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som varken publiceras eller kontrolleras av Espresso.Social Ltd och för vars korrekta funktion och innehåll vi inte kan hållas ansvariga.

8. DIVERSE

8.1 FORCE MAJEURE. Parterna är överens om att, i händelse av att fullgörandet av Avtalet visar sig omöjligt på grund av force majeure, dvs. en oförutsägbar händelse utanför någondera partens kontroll, ska ingen av parterna hållas ansvarig för bristande fullgörande, underlåtenhet eller försening i fullgörandet av någon av sina skyldigheter på grund av att den nämnda händelsen inträffat. Fullgörandet av avtalet och de skyldigheter som följer därav, inklusive betalningsskyldigheter, kommer därför att avbrytas så länge som force majeure-fallet varar, varvid det anges att den betalning som gjorts för den innevarande månaden under vilken force majeure-fallet inträffade ändå kommer att behållas. Vardera parten har dock rätt att utöva den rätt till uppsägning som anges i artikel 5.

8.2 NULIGHET. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig, ska ogiltigheten inte påverka giltigheten av övriga villkor. Den ogiltiga bestämmelsen ska ersättas och tolkas på ett sådant sätt att dess giltighet säkerställs genom en bestämmelse som i andemening ligger så nära den ogiltiga bestämmelsen som möjligt

8.3 KOMMUNIKATION. All kommunikation som ska skickas till Espresso.Social Ltd ska ske

 • Via e-post till adressen: ( 3).
 • Med post till Espresso.Social Ltd, 168 The Circle, Queen Elizabeth Street, SE1 2JL London, Storbritannien.

8.4 GÄLLANDE LAG OCH JURISDIKTION. Giltigheten och fullgörandet av dessa Villkor och Avtalet ska regleras av engelsk rätt, med undantag för dess regler enligt Federal Act on Private International Law. Tvist som direkt eller indirekt uppkommer med anledning av dessa Villkor och det därav följande Avtalet ska hänskjutas till behörig domstol i den ort där Kunden har sin hemvist om Espresso.Social Ltd är kärande, respektive till domstolen i London om Kunden är kärande.